Scope of Works

Customer ID: 0
OUR WORKS

Professional services, expert advice

บริการอย่างมืออาชีพ และ ให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

– สำรวจความเสียหายสินค้าและตัวเรือ
– สำรวจปิโตรเคมีและน้ำมัน
– ตรวจสอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว
– เก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อวิเคราะห์
– ชั่งตวงวัดสินค้า
– สำรวจการบรรจุและขนถ่ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์
– สำรวจสภาพตู้คอนเทนเนอร์
– สำรวจความเสียหายอันเกิดจากเพลิงไหม้และภัยจากสาเหตุอื่นๆ